Att motvilligt hantera Bumerangen / Being coerced to deal the Bumerang

Hur ska vi ta hand om denna återkomst av besvär?

Den Koloniala Bumerangen. Okej. Så detta uttrycket beskriver alltså efterverkan som vi i Europa nu mötas av ( karman? konsekvenserna? utmaningarna? ) som skapats på grund utav lusten att erövra riken, några få Rika, Giriga och Hänsynslösa makthavare, för ett par århundrade seden hade. De gav sig ut på haven och började med sina svärd och med Guds välsignelse, alltså tack vare civiliserandet & kristnandet de medförde, kolonisera de nyss landstigna platserna. Alla kolonialmakter får möta sina stunder av sanning, likadant som forna Akkadiska Riket fick göra för flera tusen år sedan… Alltså är fenomenet av kolonisering ingenting uppfunnit av 1500-talets Européer.

Kanske kan vi med hjälp av vår klara syn, kunskap och rationalitet vända på den nedåtgående spiralen av förakt som hyses mot den folkgrupp vars, sen länge döda,föregångare koloniserade delar av världen.. Kanske genom att börja belysa den positiva inverka Europa haft på resten av världen och de etiska strukturerna som Européer har skapat?

/

How can we take care of this recurrence of trouble coming our way?

The Colonial Bumerang. Okay. So, this expression was coined to describe the aftermath that we now facing in Europe (the Karma? Consequences? Challenges?) Created by the desire to grow empires by a few rich, greedy and ruthless rulers had, a couple of centuries ago. They went out into the world and began to, with their swords and with the blessing of God ( thanks to the civilizationism and Christianity they brought ) to colonize the foreign lands. All colonial powers will meet their moments of truth, just as the ancient Akkadian empire had to do long before, actually several millennia ago… Thus, the phenomena of colonization is not something invented by the 16th century Europen peoples.

Perhaps with the help of clear vision, knowledge and rationality, can we stop the downward spiral of contempt against the group whose, since long ago dead, predecessors colonized parts of the world, many hundreds of years ago, by highlighting the positive impact Europe has had on the rest of the world and the ethical structures that Europeans have created?

Att införliva Svenskheten / Embodying the Swedishness

Detta uttryck som blivit svartmålat, jag hör människor från många håll och kanter beskriva Svenskhet oftast med en nervärderande ton –

Ex. Svenskhet är att vara blyg, torr, tråkigt, främlingsfientlig… Jag ser många unga sätta denna etikett, Svenne, på sin föräldrar och äldre generationer eller oliktänkande. Alltså på de människor som inte ser andra kulturer som mer exceptionella eller håller med om att resa jorden runt för att komma så långt ifrån sin Svenskhet som möjligt, så fri från den som möjligt till man nått sitt mål som en tolerant medborgare av jorden, är vägen av kärlek.

Från att ha sett på svenskhet med en viss avsmak då jag liknat den med min, kanske vridna, bild av en Amerikan; lat, nihilistisk, girig, arrogant och djupt inne i en masspsykos, jag har äntligen börjat förstå hur detta kommit att bli… Jag tänker mig att det beror på ovanståendes stora inflytande i vårt Skandinavien med sin så kallade kultur, det vi blir matade med är konsument baserad, “multikulturell” propaganda, snabbmat, objektifikation av allt från unga flickor till nallebjörnar. Allting kan sexualiseras, säljas, köpas, njutas av, allting är till konsumentens förfogande inom tiden av ett ögonblick utan tid eller krav på betänkelse eller berättigande.

Men med tillgång till allting, vad är det då som möjligen kan har fått oss att trampa snett och hamna i fel riktning, utan hopp och med anti-depressiva piller i bakfickan?

Media, som är lokomotivet i denna kulturella utjämning av äkta Svenskhet, försätter våra sinnen i ständig rädsla om att inte ha tillräckligt med prylar, kvickhet, sex appeal, säkerhet, pengar osv. och att aldrig vara en tillräcklig tolerant och skuldfri människa.

Vi börjar skylla på våra föräldrar, skolor, regering, gud osv. för att de inte skapat en bättre värld för sina barn, för att det finns krig, svält och sjukdomar i världen så vi väljer bort religion och tro. Media gör oss så blinda av förvirring, ilska och självömkande att vi tappar koncepten som våra förfader levt på och med hjälp av byggt det samhälle vi lever i, som ironiskt nog är fritt från hunger, fyllt med fred, kunskap och mediciner som förebygger, botar eller bromsar det flesta av våra sjukdomar.

Vad som väckt min lust till att återta min personliga och nationalistiska stolthet är förståelsen om att detta vakuum av skola, media, reklam, kontrollerade träffar på internetsökningar, Hollywood, nyhetssändningar osv. som vi befinner oss i just nu endast är en konstruktion, noga övervägd och uträknad för att hålla oss hjälplösa i en evig sömnig vagga.

Vi kommer ifrån en lång rad generationer bestående av människor vars gener gör oss till dem vi är och ger oss det intellekt och förmåga vi har. Men vad tåget av mass-destruktion vill är att med hjälp av vår framkallade missnöje se på våra förfäder med avsmak för att på så sätt ha oss frivilligt avskriva våra genetiska arv och ansvar för att med plakat om hot och med grammofoner tjutandes anti-racistiska slagord, marschera in i globalisternas Marxistiska matrix.

Kan vi hitta tillbaka till den känslan som vi medfött har, att vi tillhör någonting och att vi kommer ifrån någonting som är heligt och evigt?

/

This expression, which has been painted black, I hear people from many walks of life describing Swedishness most often with a demeaning tone –

That is; Swedishness is to be shy, dry, boring, xenophobic… I see many young people put this label, Svenne, on their parents and older generations or dissidents. Dissidents being those people who do not see other cultures as more exceptional or agree that to travel around the globe to get as far away from their Swedishness as possible, as free from it as possible, to reach their goal as a tolerant citizen of the earth, is the path of love.

From looking at Swedishness with tinted galsses, I pictured us as I perhaps twistedly enough picture an American; lazy, nihilistic, greedy, arrogant and deeply entangled in a mass psychosis, I have finally begun to understand how this has come to be… I think that because of the great influence of the above-mentioned in our Scandinavia with its so-called culture, what we are force fed is consumer-based, “multicultural” propaganda, fast food, objectification of everything from young girls to teddy bears. Everything can be sexualized, sold, purchased, enjoyed, everything is at the consumer’s disposal within the matter of a second without time or requirement of consideration or justification.

But with access to everything, what might have led us to stumble and get in the wrong direction, without hope and with anti-depressant pills polluting our systems?

Media, which is the locomotive of this cultural equalization of true Swedishness, puts our minds in constant fear of not having enough gadgets, wit, sex appeal, security, money, etc. and to never be a sufficiently tolerant and guilt free person.

We start blaming our parents, schools, government, our gods, etc. because they did not create a better world for their children since there are wars, hunger and diseases in the world, so we choose to reject religion and belief and acknowledgment of ancient learnings. Media makes us so blind with confusion, anger and self-esteem that we loose the concepts that our ancestor lived on and with help of, built the society we live in today, which ironically, is free from hunger, filled with peace, knowledge and medicines that prevent, cure or breake most of our diseases.

What caused my desire to regain my personal and nationalist Pride is the understanding that this vacuum of school, media, advertising, controlled hits on internet searches, Hollywood, news broadcasts, etc. as we live in at this moment, only is a construction, carefully considered and calculated to keep us helpless and comfortably tucked in a ever swaying cradle.

We come from a long series of generations from people whose genes make us the ones we are and gives us the intellect and abilities we have. But what the train of mass-destruction wants, is to use our induced dissatisfaction with our ancestors so we feel nothing when we write off our genetic legacy and responsibility, to put anti-racist slogans on posters and shout threats into gramophones calling for murders of each other, happily marching into the globalists Marxist matrix.

Can we come back to the collective understanding that we all have with us since before birth, that we belong to something and that we come from something that is holy and eternal?