Att motvilligt hantera Bumerangen / Being coerced to deal the Bumerang

Hur ska vi ta hand om denna återkomst av besvär?

Den Koloniala Bumerangen. Okej. Så detta uttrycket beskriver alltså efterverkan som vi i Europa nu mötas av ( karman? konsekvenserna? utmaningarna? ) som skapats på grund utav lusten att erövra riken, några få Rika, Giriga och Hänsynslösa makthavare, för ett par århundrade seden hade. De gav sig ut på haven och började med sina svärd och med Guds välsignelse, alltså tack vare civiliserandet & kristnandet de medförde, kolonisera de nyss landstigna platserna. Alla kolonialmakter får möta sina stunder av sanning, likadant som forna Akkadiska Riket fick göra för flera tusen år sedan… Alltså är fenomenet av kolonisering ingenting uppfunnit av 1500-talets Européer.

Kanske kan vi med hjälp av vår klara syn, kunskap och rationalitet vända på den nedåtgående spiralen av förakt som hyses mot den folkgrupp vars, sen länge döda,föregångare koloniserade delar av världen.. Kanske genom att börja belysa den positiva inverka Europa haft på resten av världen och de etiska strukturerna som Européer har skapat?

/

How can we take care of this recurrence of trouble coming our way?

The Colonial Bumerang. Okay. So, this expression was coined to describe the aftermath that we now facing in Europe (the Karma? Consequences? Challenges?) Created by the desire to grow empires by a few rich, greedy and ruthless rulers had, a couple of centuries ago. They went out into the world and began to, with their swords and with the blessing of God ( thanks to the civilizationism and Christianity they brought ) to colonize the foreign lands. All colonial powers will meet their moments of truth, just as the ancient Akkadian empire had to do long before, actually several millennia ago… Thus, the phenomena of colonization is not something invented by the 16th century Europen peoples.

Perhaps with the help of clear vision, knowledge and rationality, can we stop the downward spiral of contempt against the group whose, since long ago dead, predecessors colonized parts of the world, many hundreds of years ago, by highlighting the positive impact Europe has had on the rest of the world and the ethical structures that Europeans have created?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s