Joining the Fight for our Folk / Att ta upp Kampen för vårt Folk

Thanks to the appreciated, desired and generous influence of my dearest, I have been fascinated over the past year over how easy it is to construct our own everyday wares, how fun it is to be creative and how satisfying it is to sow it the last stitch. Of course, I am implying the arts of leather work. Leather from animals, especially from cows, is laid in a bark stew for a longer period and in this time, the tannins in the bark wokr with the skin and creates leather that is extremely durable and has a genuine, rustic charm. I sell some of the crafts in my shop here, please take a look and support my work by ordering something, if you would need a new wallet, bag or a thing like.
I have started up a new project based on an internet platform curriculum for children and young people where knowledge and wisdom from our Nordic heritage is in focus, have You in-depth knowledge of or interest in Nordic history and cultural heritage, Norse beliefs, Scandinavian hills and valleys, climate and animals etc.? Contact me Here! Children and then Young people who have a cultural affiliation, sacurity and pride stand on steadier legs and are soon the ready leaders for a thriving future that hopefully we can then all help revive our unique and high social trust.
/

Tack vare uppskattat, önskat och generöst inflytande från min käraste har jag det senaste året fascinerats över hur enkelt det är att konstruera sina egna prylar, hur kul det är att vara kreativ och hur tillfredsställande det är att sy den det sista stygnet. Jag antyder ju såklart på läderarbeten. Skinn från djur, framförallt från kossor, stuvas i bark under en längre period och på så vis arbetar tanninerna i barken men skinnet och ger oss läder som är slittåligt, har extremt lång hållbarhet och en genuin, rustik charm. Jag säljer en del av hantverken i min shop här, ta dig gärna en titt och stöd mitt arbete genom att beställa någonting, om du skulle behöva en ny plånbok, väska eller liknande.

Jag har nämligen startat upp ett nytt projekt som bygger på ett internetbaserat läroverk för barn och ungdomar där kunskap och visdomar från vårt Nordiska Arv står i fokus, har du djupgående kunskap om eller intresse av nordisk historia och kulturella arv, fornnordisk tro, Skandinaviens dalar, klimat och djur etc.? Hör av dig Här! Barn och sedan Ungdomar som har en kulturell tillhörighet, trygghet och stolthet står på stadigare ben och är snart klara ledare för en blomstrande framtid som förhoppningsvis återupplivar vår unika och höga samhällstillit.

Recognising the corruption of our biosphere

I don’t want to come across as dark and gloomy, but… it is so important for us to share the facts, our knowledge and them most importantly, our ideas of solutions. So yes, the first step to recovery is admitting to the problem, right? In this case it would be researching and coming to terms with the fact that we are not only surrounded by but embedded in a toxic enviornment. The facts are that the sad life of plastics in all its forms have a negative impact on our biosphere… the fracking/collecting of crude oil, the relentless use and spread of petro-chemicals, the production of the plastics, the residue from plastic production, the contaminiation of our foods and the everyday “stuff” that humans come in contact with (polyester, BGH, plastic bottles etc.) and eventually, but not finally, the eternal struggle to break down the plastics… As the plastics break into smaller pieces they become even more harmful as the micro-plastics end up in our streams – water as well as blood. Yes, its bad, real bad. And as if it isn’t enough that the petro-chemicals are invasive and unwanted, they are high in syntethic estorgen. The worst kind of estrogen. The consequences of this fact are immense as of scientific evidence, even a small dose can be detrimental. Sit down for this one, if you didn’t know already…

Exessive estrogen (natural & syntethic) is a reality becasue of our foods, food containers, our clothing, pharmaceuticals and the shi**y everyday plastics around us. Almost all species of animals are showing the symptomes of this disease, less males are being born, more females. Lower sperm count with males, lower fertility in females. To some “feminists”, this might sound like the shifting from a repressive pathriarchy into a lush and all-loving matriarchy, well guess what? With low fertility and micro-penises comes no new healthy babies. And unless you are suicidal, you want to see not only yourself live on, but also your ancestors as well as having your future generations prosper and not be left in a toxic wasteland.

So make you choice, read your lables (all of them, no matter the product you are buying), don’t give in, learn how to garden, sow your own natural clothing which will be free from chemical dyes, pay it forward – don’t be silent about these harsh but very real realities and be samrt in these deceitful battles that we are facing.

Embracing the seasons

As the leaves are turning yellow, setting the forests on fire I feel energized, re-envigorated and totally alive. As of the moment the first of the autmn chills touch me, my favourite season is here, it is a turning point, it is purifying and it is a remider of the cyclical time that I sometiems lose touch with, as the modern view of time is genrally considered to be linear, flat and limited. It takes a certain kind of peoples to prepare ones pantries och stock up on wood logs for the comming winter, it makes sense that we northerners feel extra active at this time of the year, since all the preparation, planning and implementation of these essential tasks are at their peak during autumn. And I would suggest to you, modern man… Go out and allow yourelf to be active even though it is getting colder, find yourself outdors more for we all know that in the coldest and darkest of days will be spent inside. And let us enjoy all of what each season has to offer, this is the time to pick your mushrooms, pickle your vegetables and prepare your apples. Soon enough you will find yourself inside again working on your creative arts in a room filled with the scent and light of bees wax, delicious hot beverages cooking on the stove and you and you family wrapped up in furs.  Avoid the modern och urban monotone manner of life, instead get up, go out and enjoy all of the fruits, nuts or whatever the current season has to offer.

 

Att leva ut Midsommaren / Living the Midsummer

Sommarsolståndet är högtiden i mitten på sommaren, den tiden då växtlivet når sitt klimax. Den natten då solen inte går nedanför horisonten, samma natt som de flickor vars huvuden vilar på 7 sorters blommor kommer att drömma om mannen hon skall komma att njuta och uppleva livet med! Den tid på året då det är hög tid att fira fertiliteten, livet, ljuset och kärleken.

Är det dags att återuppliva våra förfäders förmågor att leva med och förstå tidens gång? Eller ska vi fortsätta stirra stint ner i snappsglasen med hoppet om att inte komma ihåg vad som hände igår.

Millennia innan dagens Midsommarfirande, när nordmännens liv, cykler och år fortfarande var sammanflätade med naturen och dess krafter, firades Sommarsolståndet. De källor som finns är historier, sagor och myter bland annat från Eddorna ( här finns berättelser om Gudarna, människornas dagliga leverne och strider, om deras ärketyper, traditioner och legender ) och från dem lär vi oss att säsongerna med deras toppar och dalar, låg som ingraverade i medvetenheten på dåtidens människa och att de alltid firats med stor vördnad. Detta för att väder var ( och fortfarande är ) avgörande faktor på hur stor skörden blir till hösten och generositeten på vinterransonen, deras heliga och beroende relation med resterande delar av Yggdrasil var centrum. Det skänktes gåvor till Gudarna under dessa högtider för att försäkra sig om en god skörd, gåvor gavs och eder svors för att hålla sig på Gudarnas goda sida.

Dessa Nordbor var soldyrkare, solen och ljuset var något efterlängtat, mer saknat och viktigare än vad vi kan någonsin förstå idag, de var beroende av en sommar med utdelning av naturens goda överflöd för att ta dem igenom vintrarna. Att inte fira och njuta av årets ljusaste och längsta dag vore skamligt då ingen kunde hålla sig säker om nästa sommars återkomst utan Gudarnas välsignelse, eller sin egna överlevnad för den delen.

Med denna typ av förtänksamhet och försiktighet, då den egna familjen och hela stammes levnadsvillkor och överlevnad stod på spel när det kom till goda skördar och ordentligt omhändertagandet av boskap, året runt av alla medverkande kan det tänkas att rationellt tänkande och varsamma val var nödvändiga koncept att begripa. För att hålla sin ära, sitt mod och berättigande till de goda frukter som hårt arbete ger, var man tvungen att ge sitt yttersta för att tillsammans se till att det fanns ved till vintern, varma kläder till de nyfödda och gamla, mat genom det iskalla månaderna etc. På grund av denna antagligen ganska slitsamma ( men väl tillfredsställande ) livsstil kan vi anta att alla i stammen hade de bästa intentionerna, Gudarna och naturens krafter vid dess sida, en positiv utsikt på framtiden.

Med kristnandet kom också idén att man född med synden, och att det enda vi kan göra genom livet är att be Gud om förlåtelse för våra synder och be honom skydda oss från ondska.

Traditionen om att plocka 7 stycken blommor att lägga under huvudkudden på Midsommarnatten är gammal, men det finns ingen känd källa på när denna ritual kom till, men vi kan anta att mystiken och drömmarna som blommorna vid sin sida skulle framkalla om den framtida mannen bottnar i gammal Asatro. En liknande tradition hittar vi också i våra slaviska grannländer såsom Estland, Lettland och Litauen, där tradition dateras långt tillbaka i tiden, före det att Kristendomens helgona dyrkande sammanfördes med hedningarnas Sommarsolstånds firande och bli dagens Midsommar.

Idag firas Midsommar ofta i Svenska Folkdräkter, men inlagd sill på borden ( urgammal svensk mattradition ), med dans runt midsommar stången och med nubbe i glasen ( mjöden som dracks förr i tiden hade lägre alkoholhalt, kanske någonting att åter anamma? )

Att vara ute i naturen, dansa runt majstången med familj och närstående, göra upp brasa och att blóta för ljuset, jorden och dess varelser såsom vättar och små skogsfolk är någonting som gynnar det allmänna välmående och den kollektiva folksjälen i mina tankar.

/

Summer solstice is the remark of and celebration to the longest day of the year, the time when the greenness reaches its climax. The night when the sun does not go set, the same night as the girls whose heads rest on 7 kinds of flowers will dream about the man she will come to enjoy and experience life with! The time of year when it’s the absolute time to celebrate fertility, life, light and love.

Is it time to revive the abilities of our ancestors to live with and understand the passage of time? Or shall we keep staring down into the shotglasses, hoping to not even remember what happened last night.

Millennia before today’s typical Midsummer celebration, when the Norsemen’s lives, cycles and years were still intertwined with nature in its delightful essence and brutality, the Summer Solstice was celebrated. The sources for the knowledge available are stories, tales and myths from the Eddas ( these are stories of the Gods, the daily lives of men, battles, their archetypes, traditions and legends ) and from them we learn that the seasons and their peaks and valleys are engraved in the consciousness of the Norse being and they were always celebrated with great reverence. This because weather was, and still should be, the deciding factor on how the harvest will give in the fall and the generosity of the winter rations. Their holy and dependent relationship with the remaining beings and forces of Yggdrasil was their support. Gifts were given to the Gods during these festivities to ensure a good harvest, gifts were given and oaths were sworn to stay on the good side of Gods.

These Northerners were sun worshipers, the sun and the light were a long awaited, longed for and more important to them than we can ever begin to understand today, they were dependant on a summer with the gifts of nature’s great abundance, to take them through the cold winters. Not to celebrate and enjoy the brightest and longest day of the year would be shameful, since no one could be assured of the return of next summer without the blessing of God, or his own survival for that matter.

With this kind of forethought and cautiousness, when survival and living conditions of the whole family were at stake when it came to good harvesting and proper care of cattle, all year round by all contributors, mindful living and rational planning was a necessary concepts to grasp. In order to maintain ones honor, courage and justification for the good fruits that hard labor gives, one had to do its utmost to make sure that there was wood for winter, warm clothes for the newborn and old, food through the icy months etc. Because of this probably rather weary ( but well-satisfying ) lifestyle, we can assume that everyone in the tribe had the best intentions, plus with the Gods and natures forces on their side, a positive take of the future.

Christianity savagely brought the idea of ​​being born with sin to the north and that all one can do from there on is to pray to God for forgiveness and ask him to protect us from evil.

The tradition of picking 7 flowers to lay under ones pillow on Midsummer Night is old, but there is no known source of when this ritual came about, but we can assume that the mystique around this practice dates back in time before Christianity, when their beliefs still involved spirits from all dimensions. A similar tradition is also found in our Slavic neighbouring countries such as Estonia, Latvia and Lithuania, where tradition dates back in time.

Today Swedish Midsommar is often celebrated in Swedish Folk clothing, pickled herring is served ( old Swedish food tradition ), dancing around the midsummer pole and with nubbe filling the glasses ( the mead that was the beverage of the past had a lower alcohol content, maybe something to recapture? )

Being out in nature, dancing around the flower covered pole with family, making a fire and blóta for the light, the earth and its creatures such as véttir and small forest people is something that benefits the public well-being and the collective soul of our peoples.

Att motvilligt hantera Bumerangen / Being coerced to deal the Bumerang

Hur ska vi ta hand om denna återkomst av besvär?

Den Koloniala Bumerangen. Okej. Så detta uttrycket beskriver alltså efterverkan som vi i Europa nu mötas av ( karman? konsekvenserna? utmaningarna? ) som skapats på grund utav lusten att erövra riken, några få Rika, Giriga och Hänsynslösa makthavare, för ett par århundrade seden hade. De gav sig ut på haven och började med sina svärd och med Guds välsignelse, alltså tack vare civiliserandet & kristnandet de medförde, kolonisera de nyss landstigna platserna. Alla kolonialmakter får möta sina stunder av sanning, likadant som forna Akkadiska Riket fick göra för flera tusen år sedan… Alltså är fenomenet av kolonisering ingenting uppfunnit av 1500-talets Européer.

Kanske kan vi med hjälp av vår klara syn, kunskap och rationalitet vända på den nedåtgående spiralen av förakt som hyses mot den folkgrupp vars, sen länge döda,föregångare koloniserade delar av världen.. Kanske genom att börja belysa den positiva inverka Europa haft på resten av världen och de etiska strukturerna som Européer har skapat?

/

How can we take care of this recurrence of trouble coming our way?

The Colonial Bumerang. Okay. So, this expression was coined to describe the aftermath that we now facing in Europe (the Karma? Consequences? Challenges?) Created by the desire to grow empires by a few rich, greedy and ruthless rulers had, a couple of centuries ago. They went out into the world and began to, with their swords and with the blessing of God ( thanks to the civilizationism and Christianity they brought ) to colonize the foreign lands. All colonial powers will meet their moments of truth, just as the ancient Akkadian empire had to do long before, actually several millennia ago… Thus, the phenomena of colonization is not something invented by the 16th century Europen peoples.

Perhaps with the help of clear vision, knowledge and rationality, can we stop the downward spiral of contempt against the group whose, since long ago dead, predecessors colonized parts of the world, many hundreds of years ago, by highlighting the positive impact Europe has had on the rest of the world and the ethical structures that Europeans have created?

Att införliva Svenskheten / Embodying the Swedishness

Detta uttryck som blivit svartmålat, jag hör människor från många håll och kanter beskriva Svenskhet oftast med en nervärderande ton –

Ex. Svenskhet är att vara blyg, torr, tråkigt, främlingsfientlig… Jag ser många unga sätta denna etikett, Svenne, på sin föräldrar och äldre generationer eller oliktänkande. Alltså på de människor som inte ser andra kulturer som mer exceptionella eller håller med om att resa jorden runt för att komma så långt ifrån sin Svenskhet som möjligt, så fri från den som möjligt till man nått sitt mål som en tolerant medborgare av jorden, är vägen av kärlek.

Från att ha sett på svenskhet med en viss avsmak då jag liknat den med min, kanske vridna, bild av en Amerikan; lat, nihilistisk, girig, arrogant och djupt inne i en masspsykos, jag har äntligen börjat förstå hur detta kommit att bli… Jag tänker mig att det beror på ovanståendes stora inflytande i vårt Skandinavien med sin så kallade kultur, det vi blir matade med är konsument baserad, “multikulturell” propaganda, snabbmat, objektifikation av allt från unga flickor till nallebjörnar. Allting kan sexualiseras, säljas, köpas, njutas av, allting är till konsumentens förfogande inom tiden av ett ögonblick utan tid eller krav på betänkelse eller berättigande.

Men med tillgång till allting, vad är det då som möjligen kan har fått oss att trampa snett och hamna i fel riktning, utan hopp och med anti-depressiva piller i bakfickan?

Media, som är lokomotivet i denna kulturella utjämning av äkta Svenskhet, försätter våra sinnen i ständig rädsla om att inte ha tillräckligt med prylar, kvickhet, sex appeal, säkerhet, pengar osv. och att aldrig vara en tillräcklig tolerant och skuldfri människa.

Vi börjar skylla på våra föräldrar, skolor, regering, gud osv. för att de inte skapat en bättre värld för sina barn, för att det finns krig, svält och sjukdomar i världen så vi väljer bort religion och tro. Media gör oss så blinda av förvirring, ilska och självömkande att vi tappar koncepten som våra förfader levt på och med hjälp av byggt det samhälle vi lever i, som ironiskt nog är fritt från hunger, fyllt med fred, kunskap och mediciner som förebygger, botar eller bromsar det flesta av våra sjukdomar.

Vad som väckt min lust till att återta min personliga och nationalistiska stolthet är förståelsen om att detta vakuum av skola, media, reklam, kontrollerade träffar på internetsökningar, Hollywood, nyhetssändningar osv. som vi befinner oss i just nu endast är en konstruktion, noga övervägd och uträknad för att hålla oss hjälplösa i en evig sömnig vagga.

Vi kommer ifrån en lång rad generationer bestående av människor vars gener gör oss till dem vi är och ger oss det intellekt och förmåga vi har. Men vad tåget av mass-destruktion vill är att med hjälp av vår framkallade missnöje se på våra förfäder med avsmak för att på så sätt ha oss frivilligt avskriva våra genetiska arv och ansvar för att med plakat om hot och med grammofoner tjutandes anti-racistiska slagord, marschera in i globalisternas Marxistiska matrix.

Kan vi hitta tillbaka till den känslan som vi medfött har, att vi tillhör någonting och att vi kommer ifrån någonting som är heligt och evigt?

/

This expression, which has been painted black, I hear people from many walks of life describing Swedishness most often with a demeaning tone –

That is; Swedishness is to be shy, dry, boring, xenophobic… I see many young people put this label, Svenne, on their parents and older generations or dissidents. Dissidents being those people who do not see other cultures as more exceptional or agree that to travel around the globe to get as far away from their Swedishness as possible, as free from it as possible, to reach their goal as a tolerant citizen of the earth, is the path of love.

From looking at Swedishness with tinted galsses, I pictured us as I perhaps twistedly enough picture an American; lazy, nihilistic, greedy, arrogant and deeply entangled in a mass psychosis, I have finally begun to understand how this has come to be… I think that because of the great influence of the above-mentioned in our Scandinavia with its so-called culture, what we are force fed is consumer-based, “multicultural” propaganda, fast food, objectification of everything from young girls to teddy bears. Everything can be sexualized, sold, purchased, enjoyed, everything is at the consumer’s disposal within the matter of a second without time or requirement of consideration or justification.

But with access to everything, what might have led us to stumble and get in the wrong direction, without hope and with anti-depressant pills polluting our systems?

Media, which is the locomotive of this cultural equalization of true Swedishness, puts our minds in constant fear of not having enough gadgets, wit, sex appeal, security, money, etc. and to never be a sufficiently tolerant and guilt free person.

We start blaming our parents, schools, government, our gods, etc. because they did not create a better world for their children since there are wars, hunger and diseases in the world, so we choose to reject religion and belief and acknowledgment of ancient learnings. Media makes us so blind with confusion, anger and self-esteem that we loose the concepts that our ancestor lived on and with help of, built the society we live in today, which ironically, is free from hunger, filled with peace, knowledge and medicines that prevent, cure or breake most of our diseases.

What caused my desire to regain my personal and nationalist Pride is the understanding that this vacuum of school, media, advertising, controlled hits on internet searches, Hollywood, news broadcasts, etc. as we live in at this moment, only is a construction, carefully considered and calculated to keep us helpless and comfortably tucked in a ever swaying cradle.

We come from a long series of generations from people whose genes make us the ones we are and gives us the intellect and abilities we have. But what the train of mass-destruction wants, is to use our induced dissatisfaction with our ancestors so we feel nothing when we write off our genetic legacy and responsibility, to put anti-racist slogans on posters and shout threats into gramophones calling for murders of each other, happily marching into the globalists Marxist matrix.

Can we come back to the collective understanding that we all have with us since before birth, that we belong to something and that we come from something that is holy and eternal?